fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RSZ MOTORSPORT BV VERSIE 1-1-2020

Algemene Voorwaarden

 • Definities
 • Algemeen / Toepasselijkheid
 • Offertes en aanbiedingen
 • Aanbod, uitvoering en wijziging overeenkomsten
 • Aansprakelijkheid
 • Derden
 • Verplichtingen klant
 • Betalingen & betalingstermijn
 • Wijzigen, annuleren of verplaatsen
 • Overmacht
 • Opschorting en ontbinding
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Vrijwaring
 • Garantie
 • Klachten
 • Geschillen

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1(a). RSZ Motorsport: gevestigd aan het Emmaplein 139, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34369746.
1(b). Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RSZ Motorsport direct of indirect een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten waaronder een ieder die een evenement van RSZ Motorsport bezoekt of hieraan deelneemt.
1(c). Evenement/Diensten/Dienstverlening: evenementen, activiteiten, diensten, leveringen, werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
1(d). Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van RSZ Motorsport.

 

2. Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten en overeenkomsten van RSZ Motorsport, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2  Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1  Offertes en aanbiedingen van RSZ Motorsport zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2  RSZ Motorsport is niet gehouden haar offertes of aanbiedingen gestand te doen indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en administratiekosten, tenzij RSZ Motorsport anders aangeeft.

 

4. Uitvoering en wijziging overeenkomsten

4.1  RSZ Motorsport is bevoegd een evenement te wijzigen, te verplaatsen, te annuleren en/of zaken die ter beschikking zijn gesteld te wijzigen of te vervangen door een naar het oordeel van RSZ Motorsport te bepalen gelijkwaardig alternatief indien RSZ Motorsport dit nodig acht voor een goed functioneren en/of voor de veiligheid van personen, zonder dat RSZ Motorsport een schadevergoeding aan Klant is verschuldigd.

4.2  RSZ Motorsport is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken zonder dat Klant hiervan in kennis wordt gesteld.

4.3  RSZ Motorsport is bevoegd om tegelijkertijd meerdere evenementen met meerdere Klanten te laten plaatsvinden op dezelfde locatie, een en ander voor zover de omvang van deze locatie dit toelaat.

4.4  RSZ Motorsport is bevoegd om van Klant (en/of van de wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarigen) te verlangen dat een vrijwaringsverklaring wordt ondertekend voordat Klant deelneemt aan een evenement. Indien Klant deze vrijwaringsverklaring niet voor akkoord ondertekent, dan heeft RSZ Motorsport het recht om Klant van deelname uit te sluiten.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1  Deelname aan activiteiten en het betreden van locaties die RSZ Motorsport gebruikt bij de uitvoering van haar overeenkomsten/evenementen (zoals circuits, paddocks en horecaruimtes) zijn voor eigen risico van Klant.

5.2  RSZ Motorsport is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een evenement die direct of indirect door Klant wordt geleden, van welke aard dan ook, zoals verwondingen, botbreuken, lichamelijk of geestelijk letsel, of schade ten gevolge van overlijden.

5.3  RSZ Motorsport is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen klant.

5.4  Indien RSZ Motorsport aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van RSZ

Motorsport beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt, dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,-.

5.5  De aansprakelijkheid van RSZ Motorsport is te allen tijde beperkt tot directe schade. RSZ Motorsport is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.

5.6  Klant wordt geacht ermee bekend te zijn dat de (motor)voertuigen bij een evenement welk plaatsvindt op een afgesloten circuit (zijnde niet openbare weg) niet verzekerd zijn overeenkomstig Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). Bij aanrijding, botsen en roekeloos rijden als gevolg waarvan schade ontstaat, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten geheel voor eigen rekening van de betrokken Klant(en).

5.7  RSZ Motorsport kan Klant aansprakelijk stellen indien een voertuig schade oploopt, veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van Klant.

5.8  Ouders of wettelijk vertegenwoordigers dragen te allen tijde het volledige risico voor een door hun ingeschreven minderjarige Klant (<18 jaar) welke een evenement bezoekt of hieraan deelneemt.

5.9  RSZ Motorsport is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien Klant zijn verplichtingen, zoals genoemd onder artikel 6 Algemene Voorwaarden, niet naleeft. Hieronder wordt ook verstaan dat Klant onjuiste of onvolledige informatie aan RSZ Motorsport heeft verstrekt.

5.10 De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in artikel 5.1 tot en met 5.9 gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RSZ Motorsport.

5.11 Klant dient voor deelname een vrijwaringverklaring te tekenen. Wanneer deze is getekend, heeft de inhoud van deze vrijwaringverklaring steeds voorrang boven de Algemene Voorwaarden.

 

6. Verplichtingen Klant

6.1  Klant is te allen tijde verplicht om aanwijzingen, instructies, voorschriften, reglementen en geldende huisregels van RSZ Motorsport en/of de circuits na te leven en om ter beschikking gestelde zaken met respect te behandelen.

6.2  Klant zal RSZ Motorsport steeds tijdig alle medewerking en informatie verschaffen die voor RSZ Motorsport nodig of nuttig zijn om de diensten of leveringen te kunnen verrichten.

6.3  Klant is verplicht om bij deelname aan de activiteiten van RSZ Motorsport in een goede gezondheid te verkeren. Klant is niet toegestaan om deel te nemen aan een evenement bij gezondheidsklachten zoals rug-, nek- en/of hartklachten, kortademig of zwanger zijn of onder invloed te verkeren van medicijnen, drugs of alcohol.

6.4  De aanwezigheid van huisdieren tijdens een evenement is niet toegestaan.

6.5  Indien Klant jonger is dan 18 jaar, dan is deze alleen bevoegd om deel te nemen aan races

indien hij/zij in bezit is van een geldige wegracelicentie. Deelname aan de TOMS racecursus is

toegestaan vanaf 15 jaar of ouder.

6.6  RSZ Motorsport is bevoegd om Klant van (verdere) deelname uit te sluiten indien Klant

instructie(s) of voorschrift(en) geheel of gedeeltelijk niet opvolgt dan wel naleeft of als Klant naar het oordeel van RSZ Motorsport niet in staat is om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan een evenement. In geval van uitsluiting van deelname maakt Klant geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van schade of kosten.

 

7. Betalingen

7.1  Betalingen worden direct in de webshop voldaan. Betalingen via factuur worden binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

7.2  Diensten welke op nacalculatie worden gefactureerd, dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

7.3  Indien Klant in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd.

7.4  Indien Klant in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur, dan heeft RSZ Motorsport het recht om de overeenkomst te ontbinden en annuleringskosten door te belasten met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

7.5  Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag (al dan niet vermeerderd met de wettelijke rente) te voldoen, kan RSZ Motorsport de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom (en daarover verschuldigde rente) gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke (minimaal 15% van de hoofdsom) en eventueel gerechtelijke kosten, naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.

 

8. Annuleren of verplaatsen

8.1  Bij het annuleren van producten die specifiek voor Klant zijn ingekocht, besteld of zaken die zijn voorzien van branding van Klant, is Klant het volledige factuurbedrag verschuldigd.

8.2  De bepalingen genoemd in dit artikel gelden niet indien RSZ Motorsport met Klant uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen.

8.3  Het annuleren van een inschrijving voor ZAC races, Endurance races, TOMS racecursus of Vrij Rijden sessies is alleen mogelijk door het sturen van een e-mail naar info@rszmotorsport.nl.

8.4  Het verplaatsen van een inschrijving voor ZAC races, Endurance races, TOMS racecursus of Vrij Rijden sessies is niet mogelijk.

 

9. Restitutie

9.1  Restitutie met geldige MON jaarlicentie: bij annuleren tot 30 dagen voorafgaande event: 75% inschrijfgeld retour; bij annuleren tot 15 dagen voorafgaande event: 50% inschrijfgeld retour; bij annuleren vanaf 15 dagen voorafgaande event: 25% inschrijfgeld retour.

9.2  Restitutie met geldige MON daglicentie of zonder licentie (het laatste in geval Vrij Rijden sessies): bij annuleren tot 30 dagen voorafgaande event: 50% inschrijfgeld retour; bij annuleren tot 15 dagen voorafgaande event: 25% inschrijfgeld retour; bij annuleren vanaf 15 dagen voorafgaande event: geen inschrijfgeld retour.

9.3  Restitutie TOMS racecursus: bij annuleren tot 30 dagen voorafgaande event: 50% inschrijfgeld retour; bij annuleren tot 15 dagen voorafgaande event: 25% inschrijfgeld retour, bij annuleren vanaf 15 dagen voorafgaande event: geen inschrijfgeld retour.

9.4  Restitutie van verschuldigde bedragen vindt telkens plaats op of rond de 30e van de maand waarin het geannuleerde event plaats zou vinden.

 

10. Overmacht

10.1 RSZ Motorsport is te allen tijde gerechtigd om een evenement of een onderdeel van een evenement af te gelasten vanwege overmacht (ongeval, weersomstandigheden, maatregel t.b.v. algemene veiligheid, etc.).

10.2 In geval van overmacht heeft Klant alleen aanspraak op restitutie van door haar vooruitbetaalde bedragen voor huur transponder en/of huur pitbox. Iedere andere aanspraak, waaronder schadevergoeding, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

11. Opschorting en ontbinding

11.1 RSZ Motorsport is bevoegd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien:

 • Klant enige verplichting niet of niet volledig nakomt;
 • Klant de aanbetaling niet heeft voldaan;
 • Er een gegronde reden is om te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk kannakomen;

11.2 Indien Klant surseance van betaling aanvraagt, de schuldsanering ingaat, zijn

faillissement wordt aangevraagd of indien Klant niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, dan is RSZ Motorsport bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

11.3 Indien RSZ Motorsport de overeenkomst ontbindt, dan zijn alle vorderingen op Klant direct opeisbaar. Indien RSZ Motorsport de nakoming van haar verplichtingen opschort, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 RSZ Motorsport behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding van Klant te vorderen.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van RSZ Motorsport steeds volledig te respecteren.

12.2 RSZ Motorsport is bevoegd om tijdens een evenement beeld- en/of geluidsopnamen te maken waarop Klant zichtbaar is en om deze openbaar te maken.

 

13. Klachten

13.1 Klachten dienen binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd aan RSZ Motorsport kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde product of de geleverde dienst van RSZ Motorsport te hebben goedgekeurd.

13.2 Klachten over facturen van RSZ Motorsport dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

 

14. Geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen met RSZ Motorsport is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Als relatief bevoegde rechter zal de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch gelden.

14.3 De Nederlandse tekst zal steeds bepalend zijn voor de uitleg van de Algemene Voorwaarden.