fbpx

North-West Endurance Cup Sportief Reglement

RSZ MOTORSPORT NORTH-WEST ENDURANCE CUP SPORTIEF REGLEMENT 2020

Organisatie
De North-West Endurance Cup (N-WEC) wordt georganiseerd door RSZ Motorsport

Organisatie Commissie
De Organisatie Commissie (OC) bestaat uit tenminste drie personen en vertegenwoordigt de organisator. De OC beschikt voor het evenement over alle bevoegdheden om het evenement volgens de geldende regels en doelstelling van de organisator te houden. De OC is bevoegd tot het wijzigen van startvelden, het samenvoegen of splitsen van klassen en het nemen van beslissingen waarin de reglementen niet voorzien; spontaan of naar aanleiding van reclamaties van deelnemers of officials.

Deelname
Deelname aan de North-West Endurance Cup (N-WEC) races staat open voor teams bestaande uit minimaal 2 rijders en maximaal 4 rijders. De rijders van het team zijn Europese motorcoureurs met aantoonbare, recente wegrace-ervaring of in het bezit van een geldige wegracelicentie 2020. Wie in het bezit is van een geldige wegracelicentie 2020 van een andere motorsportbond, kan direct met een MON daglicentie 2020 aan de N-WEC races deelnemen. Wie niet in het bezit is van een geldige wegracelicentie, kan slechts akkoord krijgen om te starten na schriftelijke toestemming van de organisatie. Hiertoe dient de kandidaat-rijder eerst schriftelijk een verzoek in (via een e-mail aan info@rszmotorsport.nl), voorzien van een recente startbewijs, recente uitslagen wegracesport of een door hem/haar behaald certificaat erkende wegracecursus.

Jaarlijkse Registratie
Iedere rijder die aan de N-WEC wedstrijden deelneemt, is eenmalig verplicht tot het voldoen van de kosten Jaarlijkse Registratie 2020, tenzij de rijder deze kosten jaarregistratie 2020 reeds aan RSZ Motorsport heeft voldaan. Betaling van de jaarregistratie 2020 geschiedt via de webshop van www.rszmotorsport.nl, volgens het aangegeven systeem, tegen betaling van het vermelde tarief en het akkoord verklaren van de geldende Algemeen Voorwaarden.

Inschrijving / inschrijfgeld
Inschrijving voor deelname en betaling van het inschrijfgeld geschiedt via de webshop van www.rszmotorsport.nl, volgens het aangegeven systeem, tegen betaling van het vermelde tarief en het akkoord verklaren van de geldende Algemeen Voorwaarden. Inschrijven op de wedstrijddag zelf is mogelijk indien een startplaats beschikbaar is.

Weigeren inschrijving
De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde een inschrijving voor deelname te weigeren. Ook binnenlandse en buitenlandse deelnemers die van een andere auto- of motorsportbond (om welke reden dan ook) een startverbod voor 2020 opgelegd hebben gekregen, kunnen door de organisator van deelname aan de N-WEC wedstrijden worden uitgesloten. 

Klasse-indeling
De teams worden vooraf ingedeeld in één van de volgende klassen:

– N-WEC LIGHT   (gemiddelde rondetijd van het team niet sneller dan 2:01,000 min)
– N-WEC SPORT (gemiddelde rondetijd van het team niet sneller dan 1:55,000 min)
– N-WEC PRO      (gemiddelde rondetijd van het team sneller dan 1:55,000 min).

De indeling wordt vooraf bepaald aan de hand van de gemiddelde rondetijd van de ingeschreven rijders van het team. De rondetijden als opgenomen in de ZAC Ranking 2020 zijn leidend. Rijders die niet in de ZAC Ranking voorkomen, dienen hun PR (Best Lap Record) vooraf aan de organisatie op te geven. 

N-WEC Wedstrijdkalender 2020
De volgende data zijn opgenomen in de N-WEC wedstrijdkalender 2020:

– 18 mei Zandvoort Race 1
– 9 augustus Dijon (F) Race 2
– 28 september Assen Race 3

Kampioenschap
De N-WEC wedstrijdkalender 2020 telt 3 wedstrijden waarin de behaalde resultaten meetellen voor het eindklassement om de N-WEC Light / N-WEC Sport / N-WEC Pro.

Punten worden uitsluitend aan het ingeschreven team toegekend. In geval van diskwalificatie van het team, worden er geen punten vergeven. Na afloop van het seizoen worden (tijdens een gezamenlijke bijeenkomst) de 3 hoogste geklasseerde teams uit iedere N-WEC klasse als Kampioen gehuldigd.

Puntentelling
De punten voor het N-WEC klassement worden voor iedere klasse (van hoogste naar laagste klassering) als volgt toegekend: 55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-10-9-8-7

Motoren
Deelname is toegestaan met motoren welke aan het RSZ Motorsport ZAC Technisch Reglement 2020 voldoen en welke door een MON bevoegd keurmeester en aangesteld door de organisatie, voor het betreffende evenement zijn goedgekeurd voor deelname. Het gebruik van een (vooraf door de organisatie goedgekeurde) reservemotor is toegestaan.

Geluid
Het door de circuits aangegeven maximum te produceren daggemiddelde of het individueel te produceren maximum geluid mag gedurende het evenement niet overschreden worden. Hiertoe dient iedere deelnemende motor zo stil mogelijk en/of voorzien van een dB killer aan het evenement te beginnen. Rijders die zonder dB killer de baan op gaan en claimen ‘deze te zijn vergeten’, worden zonder pardon uitgesloten van verdere deelname.

Transponder
Het gebruik van een transponder voor geluid- en tijdmeting is verplicht. Ieder team dient tijdens de trainingen en race slechts één transponder te gebruiken. Eigen transponders dienen van de motoren te worden verwijderd. Met uitzondering van de N-WEC races op het Circuit Zandvoort en het Circuit Dijon-Prenois (F) zijn de kosten voor het gebruik van de transponder bij het inschrijfgeld inbegrepen.

Startnummers 2020
Alle te gebruiken motoren van het team rijden met hetzelfde startnummer. De startnummers dienen duidelijk zichtbaar op een witte ondergrond te worden aangebracht op de voorzijde en op beide zijkanten van de motor.
LET OP: alleen startnummers in de kleur zwart en van het lettertype Helvetica Neue Condensed Bold (Gecomprimeerd Vet) zijn toegestaan. 

De minimale afmetingen van de cijfers voorzijde zijn bepaald op: hoogte 140 mm en breedte 80 mm. De lijndikte van de cijfers is 25 mm en de tussenruimte tussen de cijfers is 15 mm. De minimale afmetingen van de cijfers op de zijkant zijn bepaald op: hoogte 100 mm en breedte 65 mm. Ieder ander op de wedstrijdmotor aanwezig zijnde startnummer dient te worden verwijderd of geheel te worden afgeplakt. 

Vrije Training en Kwalificatie
Iedere rijder van het team dient aan één van de Vrije Trainingen en één van de kwalificatie sessies deel te nemen. De kwalificatietijd van de snelste rijder van het team is bepalend voor de startopstelling.

Herkenbaarheid rijder
Omwille van veiligheidsredenen is iedere rijder verplicht herkenbaar te zijn door het dragen van een gekleurde band om de bovenarm. Iedere rijder dient de door de organisatie voorgeschreven kleur te dragen, omwisselen met andere kleuren van andere rijders is uitdrukkelijk verboden! De gekleurde banden worden tijdens de inschrijving door de organisatie verstrekt en dienen na afloop bij het wedstrijdsecretariaat te worden ingeleverd.

Start / Rijdersbriefing
De snelst gekwalificeerde rijder van het team dient aan de start te staan. Er wordt gestart volgens een Le Mans start. Exacte procedure wordt kenbaar gemaakt tijdens de voor alle rijders verplichte briefing.

Maximale stinttijd / Pitstop / Transponder / Tanken / Snelheid in pitsstraat
De tijd van de te rijden stint(s) is vrij in te vullen. Bij de pitstop dient de rijder de motor bij zijn/haar pitbox te stoppen, daarna de motor uit te schakelen en vervolgens de transponder over te zetten. Pas nadat de transponder is overgezet mag de volgende motor worden gestart en kan de volgende rijder van het team de wedstrijd vervolgen. Tanken in de pitbox is niet toegestaan. De maximumsnelheid in de pitstraat bedraagt 60 km/h en geldt vanaf de borden 60 km/h ingang pitstraat tot aan het licht aan het einde van de pitstraat.

Finish / prijzen
Zodra de vooraf bepaalde rijtijd van de wedstrijd is verstreken, zal de koploper de eerstvolgende doorkomst worden afgevlagd. Indien de wedstrijd door overmacht moet worden ingekort, zal de wedstrijdleiding de koploper altijd de eerstvolgende doorkomst afvlaggen. De huldiging van de winnende teams zal na afloop van de race plaatsvinden.

Weersinvloeden
De wedstrijd zal niet worden gestaakt bij verandering van een droge naar een natte baan of omgekeerd. De rijder dient zich bewust te zijn van de weersomstandigheden en is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bandenkeuze. Bij zeer zware neerslag kan de wedstrijd met een CODE 60 (paarse vlag) tijdelijk worden geneutraliseerd.

Staken / Code Rood
Bij een noodzakelijk staken van de wedstrijd met de RODE vlag, zal er een herstart vanuit de pitstraat plaatsvinden. De doorkomst van de ronde voor de ‘CODE ROOD’ bepaalt de startvolgorde van de herstart, waarbij per team rekening wordt gehouden met de opgelopen achterstand op de koploper. Zo kan het vervolg van de wedstrijd in ‘real time’ tot aan de finish worden afgerond. Er zal geen sprake zijn van een herstart indien de resterende rijtijd minder dan 30 minuten bedraagt.

Straffen
Op het overtreden van de spelregels kan de wedstrijdleiding de volgende straffen aan een team opleggen:

S1. Tanken van de motor in de pitbox:
1e keer 60 seconden tijdstraf, 2e keer: diskwalificatie

S2. Overschrijden van de maximale snelheid in de pitstraat tot 10 km/h:
1e keer waarschuwing, 2e keer 10 seconden tijdstraf, daarna 30 seconden tijdstraf per
overtreding

S3. Overschrijden van de maximale snelheid in de pitstraat met meer dan 10 km/h:
1e keer 10 seconden tijdstraf, 2e keer 30 seconden tijdstraf, daarna 60 seconden tijdstraf per overtreding

S4. Niet uitschakelen van de motor tijdens de pitstop:
1e keer waarschuwing, daarna 10 seconden tijdstraf per overtreding

S5. Motor starten voor het afronden van de pitstop:
1e keer waarschuwing, daarna 10 seconden tijdstraf per overtreding

S6. Sneller rijden dan de genormeerde rondentijd tijdens een CODE 60:
rondetijd rijder tot 15 seconden sneller: 30 seconden tijdstraf,
rondetijd rijder meer dan 15 seconden sneller: 60 seconden tijdstraf

S7. Inhalen onder CODE 60 of GELE vlag:
Drive Through penalty

S8. Bij herhaaldelijk negeren zwarte vlag:
uitsluiten rijder van verdere deelname

S9. Inhalen onder RODE vlag:
uitsluiten rijder van verdere deelname

Publicatie straffen
Door de wedstrijdleiding opgelegde straffen zullen zichtbaar zijn op het beeldscherm

Inlossen tijdstraf
Het inlossen van de opgelopen tijdstraf moet voorafgaande de eerstvolgende pitstop plaatsvinden voor de wedstrijdtoren. Een teamlid dient het moment van inlossen bij de wedstrijdleiding aan te geven. Indien tijdstraf niet meer kan worden ingelost, zal deze na afloop van de wedstrijd bij de eindtijd worden opgeteld.

Medische Keuring valpartij
Een deelnemer die ten val is gekomen tijdens training, kwalificatie of race, dient zich verplicht te melden bij de medische dienst op het circuit. Pas nadat de medische dienst een positieve gezondheidsverklaring aan het wedstrijdsecretariaat heeft afgegeven, is verdere deelname van deze rijder weer toegestaan.

Technische Keuring valpartij
Een deelnemer die ten val is gekomen tijdens training, kwalificatie of race, dient voorafgaande een eerstvolgende training, kwalificatie of race verplicht zijn/ haar motor te laten herkeuren door een MON bevoegd keurmeester en aangesteld door de organisatie.

Algemene Regels
Op de paddock en achter de pits dient stapvoets te worden gereden. Olie dient in de daarvoor bedoelde opvangbakken te worden afgevoerd. Gebruikte banden mogen NIET worden achtergelaten op het circuit. Tanken van benzine is slechts toegestaan indien er een vloeistofdicht zeil of lekbak onder de motor of tankinstallatie is aangebracht. Honden (ook aangelijnd) zijn op het circuit verboden. Overtreding van het huishoudelijk reglement van het circuit en welke leidt tot een sanctie aan het adres van de organisator, zijn voor rekening van de overtreder of deelnemer.

Geschillen
Bij geschillen t.a.v. het reglement dan wel zaken die niet in het reglement voorzien zijn, beslist de OC.